Euskaraz Blai Udalekuak

MATRIKULA 2023 - EUSKARAZ BLAI UDALEKUAK

8-14 urteko haurrak / niños entre 8-14 años

«EUSKARAZKO UDALEKUAK – CAMPAMENTOS EN EUSKERA, ARANTZA / BEINTZA-LABAIEN (NAFARROA)»

Oharra - Importante:

Matrikula banakakoa bada ere, taldeak mugarik gabe errespetatuko dira (horretarako matrikulazioko atala bete).
Si bien la matrícula es invidual, se respetarán los grupos, sin límite (para ello, cumplimentar el apartado de la matrícula).

Online izen ematea / Inscripción online

  PARTEHARTZAILEAREN DATUAK / DATOS DEL PARTICIPANTE

  Izen-abizenak / Nombre y apellidos

  Sexua / Sexo

  Jaiotze data / Fecha de nacimiento

  Adina (udalekua gauzatzen den momentuan) / Edad (la que se tiene al realizar el campamento)

  Helbidea / Dirección

  Posta kutxatila / Código postal

  Herria / Población

  Probintzia / Provincia

  Ikastetxea / Colegio

  TXANDAK / TXANDAS

  3 aukera markatzea eskertuko genuke, aukera gehiago izan ditzazun. / Agradeceríamos que marcaras 3 opciones para que puedas tener más opciones.

  Lehendabiziko aukera / 1ª opción*

  Bigarren aukera / 2ª opción

  Hirugarren aukera / 3ª opción

  Taldean etorriko zara? / ¿Vas a venir en grupo?

  Bai / SiEz / No

  Zenbat zatozte? / ¿Cuántos venís?

  Taldean edo anai-arrebekin bazatoz, norekin zatoz? Beraien izen eta abizenak jarri koma batekin bereiziz. / Si vienes en grupo o con algún hermano/a indica sus nombres y apellidos separados por una coma.

  GARRAIOA / TRANSPORTE

  Ez dago garraio zerbitzurik. Norberak zuzenean aterpera ekarri eta eraman beharko du gaztea. / No se ofrece servicio de transporte, la llegada y salida del albergue correrá a cargo de los responsables del participante.

  MEDIKU TRATAMENDUAK ETA DIETA / TRATAMIENTOS MÉDICOS Y DIETA

  Mediku tratamendurik edo alergiarik dauka? / ¿Tiene algún tratamiento médico o alergia?

  Ez / NoBai / Si

  Baiezkoa bada, zein da arazoa eta zein tratamendua? / En caso afirmativo describe el problema y su tratamiento.

  Mediku txostena, tratamendua eta baimen sinatua hemen gehitu / Adjunta aquí el parte médico, tratamiento y consentimiento firmado.

  Dieta berezirik jarraitu behar du?/ ¿Tiene que seguir alguna dieta especial?

  Ez / NoBai / Si

  Baiezkoa bada, deskribatu dieta mota / En caso afirmativo describe la dieta que debes seguir.

  INFORMAZIO OSAGARRIA / INFORMACIÓN ADICIONAL

  Igeri egiten daki? / ¿Sabe nadar?

  Haurrak euskararekin daukan harremana. (Ikasgaia du / euskaraz ikasten du / ama hizkuntza du)? / ¿Relación que tiene el niño/a con el euskera. (Es una asignatura / estudia en euskera / es su lengua materna?

  GURASO EDO TUTOREAREN DATUAK / DATOS DE LOS PADRES O TUTOR

  Izen-abizenak / Nombre y apellidos

  Telefonoa(k) / Teléfono(s)

  Emaila / E-mail

  Errepikatu emaila / Repetir e-mail

  DIRULAGUNTZAK / SUBVENCIONES

  Udalerri edo eskualde batzuk dirulaguntzak eskaintzen dituzte euskarazko udalekuetara joateko. Dirulaguntza eskatu behar duzue? / Algunos municipios o comarcas ofrecen ayudas económicas para acudir a las colonias de euskera. ¿Vais a solicitar subvención?

  Bai / SiEz / No

  BAIMENAK / AUTORIZACIONES

  Irakurri eta onartzen ditut erakundeak jarduerak garatzeko proposatutako baldintzak. / He leído y acepto las condiciones propuestas por la organización para el desarrollo de las actividades..

  ERANTZUKIZUNPEKO ADIERAZPENA / DECLARACION RESPONSABLE

  Udalekuaren prezioa / Precio del campamento: 335 €

  Cómo inscribirse

  Izen emateko pausuak

  1 INFORMAZIO OROKORRA / INFORMACIÓN GENERAL

  Aldez aurretik udalekuen gaineko informazioa orokorra irakurtzea gomendatzen dizugu. / Previamente, te recomendamos leer con detenimiento el documento con la información general sobre el campamento.

  2 FORMULARIOA / FORMULARIO

  Ezkerraldeko matrikularen formularioa bete. / Rellena el formulario de la mátricula.

  3 ORDAINKETA / PAGO ONLINE

  Formularioa bete eta gero paguzko pasarela irekiko zaitzu online ordainketa egiteko. / Tras cumplimentar el formulario se abrirá la pasarela de pago para efectuar el pago online del campamento.

  4 KONFIRMAZIOA / CONFIRMACIÓN

  Prozesu guztia ongi bukatzen baduzu (formularioa bete eta online ordainketa egin) posta automatiko bat hartuko duzu matrikularen kopia eta paguaren baieztapenarekin. Handik egun batzutara posta bat bidaliko diguzu dagokizun aterpe eta txandaren konfirmazioarekin. / Tras finalizar correctamente todo el proceso (cumplimentación del formulario y pago online) recibirás un correo automático con la copia de la matrícula y la confirmación del pago online. De ahí a unos días te enviaremos un correo en el que te confirmaremos la tanda y el albergue adjudicado.

  5 HARREMANA / CONTACTO

  Edozein arazo edo zalantza baduzu jarri zaitez gurekin harremanean. / Ante cualquier duda o problema contacta cuanto antes con la organización:

  Telefonoa 1

  948 59 23 23 – (9:00 – 14:00)

  Telefonoa 2

  622 72 89 84 – (15:00 – 17:00)

  Posta elektronikoa

  info@euskarazblaiudalekuak.com

  Folleto

  Euskaraz Blai eskuorria

  euskarazblai_2023

  ANULAZIOAK - POLÍTICA DE CANCELACIÓN

  MATRIKULAREN ANULAZIOA

  Matrikularen anulazio bat gertatu ezkero, honako erizpideak jarraituko dira:

  • Anulazioa udalekuaren hasiera eguna baino 2 hilabete lehenago eskatzen bada: matrikula osoa itzuliko da.
  • Anulazioa udalekuaren hasiera eguna baino hilabete bat lehenago eskatzen bada: matrikularen %50 itzuliko da.
  • Anulazioa udalekua hasiera eguna baino 15 egun lehenago eskatzen bada: matrikularen %25 itzuliko da.
  • Azkeneko 15 egunetan ez da matrikularen itzulpenik eginen, bakarrik osasun arrazoia bada (medikuaren ziurtagiria eskatuko da); kasu honetan matrikularen %50 itzuliko da.

  KORONABIRUS / MATRIKULA ITZULPENA

  KoronaBirus epidemia dela eta, honako erizpideak aplikatuko dira:

  A) Nafarroako Gobernuko Osasun Agintaritzak udalekuen egoitzetara joateko debekua ezartzen badu, partaide guztiei matrikula osoa itzuliko zaie.
  B) Haurra edo gaztea etorri behar duen herrialdean bertako Osasun Agintaritzak ateratzeko debekua ezartzen badu, haur edo gazte horri matrikula osoa itzuliko zaio.
  C) Gainontzeko kasuetan (komendioak, ez ezarpenak edo debekuak) matrikularen anulazioaren ohiko erizpideak aplikatuko dira.

  ANULACIÓN DE MATRÍCULA

  En caso de producirse una anulación de matrícula, se seguirán los siguientes criterios:

  • Si la anulación se solicita 2 meses antes del inicio del campamento: se devolverá la totalidad de la matrícula.
  • Si la anulación se solicita 1 mes antes del inicio del campamento: se devolverá el 50% de la matrícula.
  • Si la anulación se solicita 15 días antes del inicio del campamento: se devolverá el 25% de la matrícula.
  • En los últimos 15 días antes de iniciarse el campamento no se devolverá importe alguno, salvo por razón de salud justificada (se solicitará certificado médico), en cuyo caso se devolverá el 50%.

  CORONAVIRUS / DEVOLUCIÓN DE MATRÍCULA

  Ante la epidemia de CoronaVirus, se aplicarán los siguientes criterios:

  A) Si la Autoridad Sanitaria del Gobierno de Navarra establece la prohibición de acceso a los alojamientos de los campamentos, se devolverá la matrícula a todos los participantes.
  B) Si la Autoridad Sanitaria del lugar del que ha de venir el niño o joven prohíbe la salida de ese lugar, a ese niño o joven se le devolverá la matrícula completa.
  C) En otros casos (recomendaciones, no obligaciones o prohibiciones), se aplicarán los criterios de la anulación de cualquier matrícula.