Pribatutasun Politika Orokorra

 

 

Datuenbabesariburuzkooinarrizkoinformazioa

Arduraduna:

EUSKARAZ BLAI UDALEKUAK

Helburua:

8 eta 17 urtebitartekoadingabeentzateuskararenerabilerasustatzekojarduerak eta udalekuakgaratzea. Jarduerakgaratzeko, janari-dietakegiteko, ordainketakkudeatzeko, irudiakargitaratzekobaimenakemateko eta garatutakojarduerarekinlotutakomerkataritza-komunikazioakbidaltzekoinskripzio-datuakkudeatzea..

Legitimazioa:

▪                     Kontratubatgauzatzea.

▪                     Arduradunarenintereslegitimoa.

▪                     Interesdunarenintereslegitimoa.

▪                     Legezkobetebeharbatbetetzea

Hartzaileak:

Honakohaueidatuaklagatzeaaurreikusten da: gaianeskumenaduenadministraziopublikoari; zerbitzuaemateaahalbidetzendutentratamendu-arduradunarekinzerikusiadutenerakunde eta enpresei; eta garraio-enpresei.

Eskubideak:

Datuak eta besteeskubidebatzukeskuratzeko, zuzentzeko eta ezabatzekoeskubideaduzu, www.euskarazblaiudalekuak.com web orriarenbidez, “ArSolEskubideenErabilera”formularioan.

Jatorria:

Interesdunaberaedoharenlegezkoordezkariak.

Informaziogehigarria

Datuenbabesariburuzkoinformaziogehigarria eta zehatzawww.euskarazblaiudalekuak.comwebguneankontsultadezakezu.

 

 

 

 

DATUAK BABESTEARI BURUZKO INFORMAZIO HEDATUA

 

 1. Nor da zuredatuentratamenduarenarduraduna?

Identitatea:EUSKARAZ BLAI UDALEKUAK

Postahelbidea:LARRETA, 5 – 31791 ARANTZA (NAFARROA)

Telefonoa:948 59 23 23

Posta electronikoa:info@euskarazblaiudalekuak.com

DatuakBabestekoOrdezkaria (DBO):Consulting&Strategy GFM S.L

DBOrenkontaktua:dpo@gfmservicios.com

 

 1. Zertarakotratatzendituguzuredatupertsonalak?

EUSKARAZ BLAI UDALEKUAK programan interesatuekematendiguteninformazioalantzendugu, 8 eta 17 urtebitartekogazteenartean euskara sustatzekojarduerak eta udalekuakgaratzeko. Horretarako, parte-hartzaileen eta haienlegezkoordezkariendatuaklandubeharkoditugu, izen-emateakizapidetzeko, jarduerak eta kanpamenduakantolatzeko, elikadura-dietakegiteko eta egitendirenjarduerenordainketak eta kobrantzakkudeatzeko. Era berean, jarduerakgaratzekobeharrezkoakdirenkomunikazioakegiteko, irudiakbitartekokorporatiboetanargitaratzeko eta garatutakojarduerarekinlotutakomerkataritza-komunikazioakbidaltzekobeharrezkoakdirendatuakerabilikodira.

 

 • Zenbatdenborazgordekodituguzuredatuak?

Datuakbilduzirenhelburuabetetzeko eta helburuhorretatik eta datuentratamendutik (legezkobetebeharrakbetetzeabarne) eratordaitezkeenerantzukizunakzehaztekobehar den denborangordekodira, haienberariazkoadostasunaeskatzendugunhelburuetarako, ukituakhelburuaezabatzekoedomugatzekoeskubideaerabiltzenezduenbitartean, adibidez, merkataritza-komunikazioakbidaltzenezdituenbitartean.

 1. Zein da zuredatuentratamendurakolegitimazioa?

Zuredatuaktratatzekolege-oinarriaadieraztendizugu:

 • Kontratubatgauzatzea: izenaemanduenjarduera/kanpamentuagaratzea.
 • Interesdunarenbaimena: irudiakbaliabidekorporatiboetanargitaratzeko, eta jardueragaratzen den bitarteanjarduerarekin eta komunikazioarekinlotutakomerkataritza-komunikazioakbidaltzeko.
 •  
 1. Zeinhartzailerijakinarazikozaizkiozuredatuak?

Datuakhartzailehaueijakinarazikozaizkie:

 • Arlo honetaneskumenaduenadministraziopublikoa, legezkobetebeharrakbetetzeko.
 • Tratamendu-arduradunarekinzerikusiadutenerakundeak eta enpresak, enpresazkanpokozerbitzuakemateko, hala nolagarraio-enpresak, enpresazkanpokojarduerakantolatzendituztenenpresak, edogarraio-enpresak.
 • Bankuak, aurrezki-kutxak eta finantza-erakundeak

 

 1. Datuakhirugarrenherrialdeetaratransferitzea?

Ez dagoaurreikusitadatuakhirugarrenherrialdeetaratransferitzea.

 

 • Zeintzukdirazureeskubideakzuredatuakematendizkiguzunean?

Edonork du eskubidea EUSKARAZ BLAI UDALEKUAKenberaieiburuzkodatupertsonalaktratatzenarigaren ala ezbaieztatzeko.

 

Interesdunekeskubideaduteberendatupertsonalakeskuratzeko, datuokerrakzuzentzekoeskatzekoedo, hala badagokio, ezabatzekoeskatzeko, besteakbeste, bildutakohelburuetarakodatuak jada beharrezkoakezdirenean.

 

Egoerajakinbatzuetan, interesdunekberendatuentratamenduamugatzekoeskatuahalizangodute; kasuhorretan, erreklamazioakegitekoedodefendatzekobainoezditugugordeko.

 

Egoerajakinbatzuetan, eta berenegoerapartikularrarekinzerikusiadutenarrazoiengatik, interesdunekberendatuentratamenduarenaurkaeginahalizangodute. Kasuhonetan, EUSKARAZ BLAI UDALEKUAKekdatuaktratatzeariutziko dio, premiazkoarrazoilegitimoakedobalizkoerreklamazioenerabileraedodefentsasalbu.

 

Bere eskubideakmaterialkihonelaerabiliahalizangoditu: Eskubidea du datuakeskuratzeko, zuzentzeko eta ezabatzeko, bai eta informaziogehigarrianadierazitakobesteeskubidebatzuk ere.

 

Helburujakinbaterakobaimenaemanbadu, emandakobaimenaedozeinunetankentzekoeskubideaizango du, bainahorrekez du eraginikizangotratamenduakenduaurrekobaimeneanoinarritutakotratamenduarenzilegitasunean.

 

Zuredatupertsonalenbabesaridagokionez, zureeskubideakurratudirelasentitzenbaduzu, berezikizureeskubideakbetetzeangogobetetzeriklortuezbaduzu, erreklamaziobataurkezdezakezuDatuakBabestekoarlokoKontrolAgintaritzaeskudunarenaurrean, zurewebgunearenbidez: www.agpd.es

 

 • Nolalortudituguzuredatuak?

 

EUSKARAZ BLAI UDALEKUAKentratatzenditugundatupertsonalakinteresdunarenakberarenakedohaienlegezkoordezkarienakdira.

 

Tratatzendirendatuenkategoriakhonakohauekdira:

 • Identifikazio-datuak (izen-abizenak, sexua, NANa, jaiotze-data, telefonoa, posta-helbidea, helbideelektronikoa).
 • Ikastetxea.
 • Osasunariburuzkodatuak (tratamendumedikoak, alergiak, dietak).
 • Bankukodatuak.

 

 

 

 1. SEGURTASUNA

 

EUSKARAZ BLAI UDALEKUAKekdatuenkonfidentzialtasuna eta datuenprozesamenduababestukoditu, haienpribatutasunaLegearenaraberababestutaegondadin, eta enpresak eta zerbitzuakbeharbezalaematekoharremanjuridikoadutenhirugarrenekpolitikahaubetekodutelabermatuko du.

 

 

 1. INDARRALDIA, BERRIKUSPENA ETA EGUNERATZE-DATA

 

Politikahau 2018ko maiatzaren 25etik aurrerajarriko da indarrean, eta orain arte EUSKARAZBLAI UDALEKUAKenezarritazeudenakordeztenditu.

 

Aldaketa oro enpresakolangileeijakinarazikozaie.

 

Azkeneguneratzea: 2022ko urria